Starosta

Miroslav Vidlák ... tel. 327 531 021

Základní informace

 • počet částí : 6
  • Pertoltice
  • Machovice
  • Chlístovice
  • Milánovice
  • Budkovice
  • Laziště
 • počet katastrů : 5
 • katastrální výměra : 878 ha
 • počet obyvatel : 158

Emailová adresa

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky

www.pertoltice-kh.cz

Fotogalerie

026
024
023
025
022
021

Kulturní památky

 • Kostel sv. Jiří je jednolodní románská stavba s věží z konce 12. století s raně gotickým kněžištěm. Regotizován koncem 19. století. U kostela pískovcová barokní socha sv. Jana Nepomuckého z konce 18. století

SOUČASNOST

Naše obec Pertoltice leží 9 kilometrů od města Zruč nad Sázavou. Do působnosti naší obce patří osady Chlístovice, Machovice, Milánovice, Budkovice a Laziště. Celkem v naší obci a přilehlých osadách žije trvale 180 obyvatel. Věkový průměr obyvatelstva je 54 let. Okolí naší obce tvoří lesy a zemědělská půda.

Společenské akce

V naší obci pracují dvě dobrovolná sdružení. Jsou to Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice a Myslivecké sdružení Pertoltice. Většina kulturních akcí pořádá již zmíněný Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice.

Obecní úřad Pertoltice pořádá každoročně ke Dni dětí zájezd pro děti. V případě narození dítěte v obci, pořádá obecní úřad vítání nových občánků obce Pertoltice. V obci celkem dobře pracuje Sbor pro občanské záležitosti. Jeho členové si vedou evidenci o různých životních výročích obyvatel a pak při jejich výročích tyto starší občany navštěvují a předají společně se zástupci obce malý dárek.

V budoucnu bychom chtěli uspořádat zájezd pro důchodce. V obci je pořádáno setkání důchodců ze všech osad a obce.

Kulturní památky

V naší obci je kostel, který je veden v seznamu kulturních památek. Byl postaven v polovině 13. století mnichy sázavskými. V současné době by byla nutná oprava střechy a omítnutí kostela, oprava tarasu a plotu okolo kostela. Na tyto opravy bude potřeba větší finanční částka.

Zemědělství

Většinu pozemků okolo obce a osad obhospodařuje AGRO PERTOLTICE a. s. Celková výměra pozemků AGRA je 700 hektarů orné půdy, luk a pastvin. AGRO PERTOLTICE se zabývá pěstováním obilovin, řepky a brambor. Přímo v obci je bramborárna AGRA PERTOLTICE, kde je vytvořena i pracovní příležitost jak pro místní občany, tak pro občany z jiných míst.

Lesy byly navráceny soukromým vlastníkům, kteří si je obhospodařují sami. Obec vlastní také 42 hektarů lesa, na kterých také hospodaří sama. Vzhledem k tomu, že lesní porosty byly v dost špatném stavu, naše zisky pokrývají nouze náklady.

Pracovní příležitosti

Část aktivních obyvatel je zaměstnána v AGRU PERTOLTICE, několik občanů je zaměstnaných u Lesní společnosti a. s., Ledeč nad Saz. Část občanů dojíždí do zaměstnání do Zruče nad Sázavou, Pracují tam v podnicích TRW autoelektrika a. s., RENDL a Variel a. s., Zruč nad Sázavou.

Vzhledem ke špatnému autobusovému spojení není prakticky možnost dojíždění do jiných míst. Aby se zlepšila dopravní obslužnost obce a osad, zajišťuje obec svoz občanů 2x týdně vlastním autem Š 1203 ze Zruče nad Sázavou.

Občanská vybavenost

Přímo v obci je jedna prodejna smíšeného zboží a pohostinství. Obě provozuje obecní úřad. Pohostinství je vybudováno v budově OÚ.

Provozovnu prodejny jsme zakoupili v roce 1993 od Jednoty Čáslav.

Ještě jedna soukromá prodejna je v osadě Lazistě. Do ostatních osad /Machovice, Chlístovice5 Budkovice/ zajíždí 1x týdně pojízdná prodejna potravin. Občané z osady Milánovice docházejí za nákupy do obce Pertoltice.

Obec je zřizovatelem místní lidové knihovny. Knihovna byla přestěhována do nových prostor. Vlastních svazků máme /knih/ 812, ostatní svazky vyměňujeme na základě smlouvy uzavřené s Městskou knihovnou v Kutné Hoře.

Základní škola byla v naší obci zrušena okolo roku 1980. Děti dojíždějí do základní školy do Zruče nad Sázavou, která je vzdálena 9 kilometrů. Z osady Lazistě jezdí některé děti do školy do Ledče nad Sázavou. Z Laziště jezdí vlakem a mají na zastávku vlaku blíže než na autobusovou. Na zastávku vlaku musí docházet 2 kilometry. V obci a v jiných osadách není vlakové spojení. Nejbližší vlaková zastávka je ve Vlastějovicích a ta je vzdálená z Pertoltic 4 kilometry.

V naší obci není ani mateřská škola. Děti do mateřské školy dojíždějí také do Zruče nad Sázavou /vzdálenost 9 km/.

K lékařskému ošetření jezdí občané do Zruče nad Sázavou, kde je obvodní i zubní lékař. Při návštěvě různých specialistů jezdí do Kutné Hory, a někteří do Ledče nad Sázavou.

Bytová zástavba

V obci i osadách má většina občanů postavené rodinné domky. Pouze v obci Pertoltice je postaveno 6 bytovek ZD Pertoltice. 3 bytovky již byly odprodány nájemníkům. Obec vlastní pouze jednu bytovou jednotku v budově bývalé školy, kde je naším velkým problémem vlhkost budovy.

Veřejná zeleň

V obci byl v roce 1972 odhalen památník obětí padlých v době 1. a 2. světové války. Okolo pomníku byl vybudován park.

V každé osadě je náves, která je osázena stromy, většinou lípami. Vzhledem ke stáří stromů, jsme byli nuceni pokácet 2 kusy lip v obci Pertoltice a následně vysázet novými stromky. Lípy byly zaasfaltovany a k jejich kořenům se nedostával dostatek vláhy. Údržba všech vysázených stromů je pro jejich stáří i dosti nákladná.

V obci je také hřbitov, který slouží pro obyvatele ze širokého okolí. V roce 1985 byl na hřbitove postaven urnový háj.

Odpadové hospodářství

Obec v současné době nemá vlastní skládku. Svoz komunálního odpadu je prováděn 1x za čtrnáct dnů firmou BECKER POSAZAVÍ s. r. o na skládku do Trhového Štěpánova.

Obec se stala členěm DSO EKOSO Trhový Štěpánov. Příspěvek na výstavbu II. etapy skládky je 512 Kč/obyvatele. Obec má jako člen DSO výhody při skládkování /menší poplatky za uložení/.

V obci i osadách mají občané popelnice, ty nahradily nevyhovující velkoobjemové kontejnery. 1x ročně je prováděn mobilní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Jinak mají občané k dispozici sběrný dvůr společnosti BECKER POSÁZAVÍ s. r. o, kde mohou v průběhu roku nebezpečný a velkoobjemový odpad odevzdat.

Částka za likvidaci komunálního odpadu není pro naší obec nijak zanedbatelná, činí v průměru 100.000 Kč ročně.

Vodovod

V obci Pertoltice, v osadách Laziště a Budkovice, je veřejný vodovod ve správě Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, Kutná Hora. Vodovodní řady byly vybudovány kolem roku 1930, bylo by již zapotřebí provést jejich větší opravy. V osadě Laziště se musí stále dovážet voda, protože v prameništi je velké množství dusičnanů. V ostatních osadách mají občané vlastní studny.

Veřejné osvětlení

V obci i všech přilehlých osadách je vybudováno veřejné osvětlení. Toto osvětlení bylo vybudováno v letech 1966-1968, v současné době již nevyhovovalo umístění rozvaděčů na soukromých obytných domech. Proto jsme byli nuceni vybudovat, nové rozvaděče elektřiny. Stará osvětlovací tělesa z 60. let maji velkou spotřebu elektřiny a častou poruchovost, bylo by třeba vyměnit všechna světla za nová, moderní a provést celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení.

Místní komunikace

Veškeré místní komunikace /jak v obci, tak i v osadách/ jsou majetkem obce. Každý rok vyžadují na opravy nemalé finanční prostředky.